• Търсене на имоти

При извършване на покупко-продажба на имот и при изповядване на сделката страните дължат такси, чийто размер е фиксиран в Тарифата за нотариална такса в раздела „Пропорционални такси“, те са следните: 


Такса за вписване – 0.1% от данъчната оценка на имота.
1. Местна такса – 2% от данъчната оценка на имота или от договорената сума, ако тя е по-висока от данъчната.
2. Нотариална такса. Изчислява се по определена скала и се плаща в процент от удостоверявания материален интерес – данъчната оценка на имота, който се продава, дарява, и т.н. („Тарифа за нотариалните такси“, раздел II, „Нотариални такси според удостоверявания материален интерес“, т. 8.)
Материален интерес в лв. Нотариална такса в лв.
до 100 15
от 101 до 1000 15 + 1.5% за над 100
от 1001 до 10 000 28.5 + 1 % за над 1000
от 10 001 до 50 000 118.5 + 0.5% за над 10 000
от 50 001 до 100 000 318.5 + 0.2% за над 50 000
над 100 000 418 + 0.1% за над 100 000
но не повече от 3 000

ПРИМЕР: Данъчната оценка на имота е 20 000 лв. Какъв е общият размер на таксата?
1. Mестна такса 2 % от 20 000 = 400 лв.
2. Tакса за вписване 0.1 % от 20 000 = 20 лв.
3. Нотариална такса по скалата = 168.5 лв.

Общият размер на дължимата такса = 588.5 лв.
В този пример не са отразени заплащането на преписи на нотариалния акт, проверката за ипотека, комисионната на банката при внасянето на местната такса и таксата за вписване (около 20 лв), както и хонорара на адвоката.
ПРОВЕРКА ЗА ТЕЖЕСТИ НА ИМОТА
Проверката за тежести на даден имот може да бъде устна (проверява се в компютъра на службата по вписванията и устно се докладва на ищеца) и писмена (чрез документ, в който всичко е отразено).
Ако имотът има дълга история, препоръчително е да се извърши писмена проверка. Ако имотът е построен скоро (от 1-2 години), може и устна.
ВАЖНО!
При продажба тежестите на имота се прехвърлят на новия собственик и от него занапред се търсят финансовите задължения.
МОЖЕ ЛИ ДА СЕ КУПИ ИПОТЕКИРАН ИМОТ
Собственикът-Продавач на ипотекиран имот не трябва да укрива този факт от Купувача. Независимо дали това се знае или не, Купувачът, или неговият адвокат, или брокерът от Агенцията – посредник, следва преди изповядване на сделката да направи нотариална проверка на вписванията, отнасящи се до сделки с имоти на съответния собственик. Нотариатът издава писмен документ, от който е видно дали имотът, предмет на сделката, има тежести (в частност ипотека) или не.
Законодателно е възможна сделка с недвижим имот (продажба, замяна, дарение), който е ипотекиран.
Но нищо не трябва да се укрива от Купувача. Той трябва да е наясно с условията на ипотечния договор и сам да реши как ще процедира в бъдеще. Може да се постъпи по един от двата начина:
• Кредитът да се погаси веднага и ипотеката да се заличи от нотариалните книги, след което сделката да се изповяда пред Нотариуса и Продавачът да получи останалата сума.
• Купувачът да поеме изплащането на кредита за определения в договора срок. В този случай се сключва договор между него и кредитора.
Купувачът сам решава кой от двата варианта е по-изгоден за него.
ИМА ЛИ ОПАСНОСТ ЕДИН ИМОТ ДА БЪДЕ ПРОДАДЕН НЯКОЛКО ПЪТИ
Преди да се пристъпи към сделка имотите се проверяват изключително добре от адвоката или от Агенцията-посредник. Освен това е създадена добра организация между частните нотариуси и държавното вписване на имотите. Следователно теоретично риск няма един имот да се продаде няколко пъти.Опасност може да се появи, само ако времето между изповядването на сделката и вписването й в нотариалните книги е голямо. В този промеждутък от време собствеността на един имот може да бъде спекулативно прехвърляна по няколко пъти на различни лица. За да се предотврати това, точното време на изповядването на сделката се записва в нотариалния акт. По този начин става ясно точно кога е изразена волята на страните и кога Нотариусът е подписал акта за прехвърлянето на собствеността. Ако един имот сменя притежателя си едновременно при различни нотариуси, законен стопанин ще бъде този, който го е придобил пръв по време. Записването на часа на сделката в нотариалния акт гарантира, че няма да бъде допусната спекула от недобросъвестни лица. Съгласно чл. 476 от Гражданския процесуален кодекс задължително върху нотариалния акт, като условие за действителност на сделката, се записва годината, месецът и денят. Часът може да се отбележи, без това да е изискуемо от закона.
КАКВА Е ОТГОВОРНОСТТА НА НОТАРИУСА
Нотариусът проверява прецизно изрядността на документите на имота преди да пристъпи към сделка. Нотариусът обаче не носи отговорност за достоверността на тези документи.
В присъствието на Нотариуса страните по сделката удостоверяват с подписите си, както съгласието си за покупко-продажбата, така и достоверността на документите по оформянето на сделката.


© 2008 - 2024