• Търсене на имот

  • Новини

Идва ли краят на опашките в кадастъра при сделка?


Електронният достъп на нотариусите до имотните карти ще облекчи процедурите по сделките с недвижима собственост



От 1 септември тази година ваденето на кадастрални скици и схеми при сделки с недвижими имоти вече е възможно и по електронен път – през нотариалните кантори.

С промени в Закона за кадастъра и имотния регистър от тази дата нотариусите имат право на отдалечен достъп до информационната система на едноименната агенция. Той обаче е валиден при определени условия и само за нуждите на конкретно нотариално производство (прехвърлителни сделки, учредяване на вещни права и др.). В тези случаи за имотите в райони с одобрена кадастрална карта и регистри задължително се прилага скица-копие от кадастралната карта, когато става въпрос за поземлен имот и схема, когато се отнася до самостоятелен обект в сграда. Възможността за получаване на тези документи по електронен път е облекчение за гражданите и фирмите, тъй като спестява опашките пред гишетата на местната Служба по кадастъра – веднъж за подаване на заявление за издаване на скица и втори път за получаването й. Спестява и транспортни разходи, както и част от разходите за такси – през нотариалните кантори услугата е с 30% по-евтина, но клиентите плащат нотариална такса, която е около 5 лв.

За повече яснота по темата се обърнахме към нотариус Светлин Микушински, зам.-председател на Нотариалната камара.

Правото на отдалечен достъп до системата на кадастъра и имотния регистър дава ли право през софийска нотариалнакантора да се извади скица за имот във Варна например? 

Съществен момент при новия режим е, че нотариусът не може да иска и да получи скица за имот, чийто собственик не се е явил лично пред него, не е установена неговата самоличност и не се е легитимирал като собственик. Така че, ако става въпрос за замяна на два имота – например софийски с варненски, нотариусът, към който страните са отправили молба за сделката, може по реда на отдалечения електронен достъп да получи в електронен вид скици и за двата имота – и в София, и във Варна.

По-кратък ли е срокът за получаване на скица през нотариална кантора от този на гише в Агенцията по кадастъра?

Времето за издаване на скица се определя от Агенцията по геодезия, кадастър и картография и е същото, както и до момента. Агенцията предлага обикновена, бърза и експресна поръчка, като варира и размерът на таксата. Бързата услуга е със срок три дни, а експресната – три часа. Така, както на гише в съответната служба по кадастър се подава заявление със срок за изпълнение, така и нотариусът попълва заявлението по електронен път, като посочва срок за изпълнение на поръчката. Електронният калкулатор автоматично определя дължимата такса. При експресните поръчки тя е три пъти по-голяма от обикновените.

Каква е процедурата – как се подава заявление и се получава документът?

За да предоставя услугата, нотариусът трябва да се регистрира в КАИС (кадастрално-административната информационна система) на Агенцията по кадастъра като потребител с профил "нотариус". Задължително трябва да регистрира личен електронен подпис на нотариус, без който достъпът му до този вид услуги е невъзможен. Освен това получава потребителско име и парола. След като бъде разпознат от системата, нотариусът започва търсене в кадастралната карта на обекта, предмет на предстоящата сделка. То е възможно по различни критерии – адрес на имота, номер по предходен план, идентификатор, ако такъв е известен. След като се открие търсеният имот, се попълва електронно заявление за издаване на скица (или схема), в което се посочва желаният срок на издаване. Към него нотариусът прикачва сканирани копия от документите, които доказват правото на собственост върху имота, предмет на исканата скица. Системата автоматично изчислява дължимата такса. Тя може да се плати през акаунт на нотариуса до посочена в КАИС сметка на Агенцията по кадастъра. Възможно е той да нареди плащане от друга своя сметка чрез електронно банкиране. След това заявлението се обработва от служител на службата по кадастъра, на чиято територия се намира имотът. Ако има неяснота по прикачените документи, възможно е той да изиска допълнителни данни, отново по електронен път, след което в рамките на определения срок скицата се изпраща на регистрираната в системата електронна поща на нотариуса. Тя е подписана с електронния подпис на оторизирания за това служител и е официален документ.

Как може да се направи справка кои нотариални кантори предлагат услугата?

Всеки действащ нотариус, вписан в регистъра на Нотариалната камара, има право на отдалечен електронен достъп до кадастъра. Дали конкретен нотариус е вече регистриран в системата може да се провери само след запитване до самия него. Важно е да се уточни, че услугата не се предлага в райони, където няма одобрена кадастрална карта. Докато такава не бъде одобрена, скици от действащите планове се издават по досегашния ред – от общините.

Ако при получаване на скица по електронен път се установят грешки, какво трябва да направи клиентът?

Проблемът с непълнотите и грешките в кадастралната карта и регистри е следващият, за който Нотариалната камара и Агенцията по кадастъра търсят механизъм за преодоляване. По досегашния режим непълноти и грешки се отстраняват по молба на заинтересования гражданин. Процедурата е тромава и трудно изпълнима, защото е свързана с призоваване и съобщаване на исканата промяна на всички заинтересовани страни, с насрочване на ден и час за оглед на място в присъствие на всички, за да им се обясни в какво се състои исканата промяна или корекция на вече одобрената кадастрална карта. Съставя се протокол и при наличие на възражения по него практиката на Агенцията по кадастъра е да отказва промяната, тъй като се натъква на спор, чието разрешаване е в правомощията на съда. Естествено, тези пропуски може да не се дължат на виновно поведение на собственика, а на начина на заснемане и нанасяне в кадастъра. Въпреки това процедурата се инициира и заплаща от заинтересования гражданин. Тази несправедливост е отчетена и от Агенцията по кадастъра, поради което се надяваме на законови промени. А именно: когато в хода на работа по конкретна сделка нотариусът открие несъответствие между кадастралната карта и регистри и документите за собственост, да е възможна корекция на картата по инициатива и аргументация на нотариуса и това да не е за сметка на гражданина. Много е важно в процеса на създаването на кадастралната карта и регистри за съответен район гражданите да съдействат на Агенцията по кадастъра, като представят за справка документите си за собственост върху притежаваните от тях имоти.

31 окт 2014  в-к Капитал


назад към всички новини
© 2008 - 2024