• Търсене на имот

  • Новини

Аспарухово с модерен жилищен комплекс след кризата. Ето това е комплекса, който се проектира за бившата фабрика „Първи май”

Tова е цялостно проектиране на парцел от 160 дка.Това включва изграждане на несъществуващи улици и алеи и какво ще отстоянието между сградите. 

Бивша фабрика във Варна ще се превърне в комплекс за целогодишно обитаване

Обемно-устройствено проучване за „Асен Николов 1” 

Върху част от бившата текстилна фабрика „Първи май” във Варна предстои да бъде изграден съвременен многофункционален комплекс. Производствената дейност във фабриката е преустановена преди 10 години. Сградният фонд е амортизиран и ненужен.

До голяма степен е запазена парковата среда, създадена през първата половина на миналия век от бившия собственик на фабриката – Асен Николов. На територията се намира едно от най-старите дървета в България – чинар на повече от 1000 години.
Инвестицията е предприета от дружествата „Асен Николов 1” АД и „Галатекс” АД. Обемно-устройственото проучване е дело на колективи от „Легаплан Кънсълтинг Груп” ООД, „АрхИЯ” ЕООД и ЕТ„Диарт”. В разработката участват арх. Игор Янкулов, арх. Румяна Кутрева, арх. Борислав Владимиров, арх. Светлана Станчева, арх. Атанас Тосев, арх.Петко Симеонов, арх. Ваня Гергова, арх. Ирина Джурелова, арх. Вилияна Цокова, урбанистите Васил Марджиевски, Ирина Мутафчийска, Злати Пешев, к.арх. Стояна Чавдарова, к.арх. Филип Мойсовски и адв. Валентина Бакалова. Геодезическите проучвания са на екип на „Варненски териториален кадастър” с ръководител инж. Кирил Великов.

Локацията

Бъдещият многофункционален комплекс се намира в южните градски територии на Варна (с визуален контакт с морето и града), в непосредствена близост до нос Галата. Контактните територии се характеризират с изключително многообразие:
– на североизток – градски плаж и квартал Аспарухово,
– на югозапад – зелен пояс с едроразмерна растителност,
– на северозапад – силно урбанизирана градска среда – квартал Аспарухово,
– на югоизток – слабо урбанизирана градска среда – местност Вилите.
“Обемно-устройственото проучване е изработено въз основа на одобрен Подробен устройствен план (ПУП) със специфични правила, които позволяват гъвкави и атрактивни архитектурни решения и отговаря на новите устройствени постановки, както и на вижданията на възложителите”, уточни арх. Янкулов.
Функционалното решение включва:
– зона за обществено-обслужващи дейности с обща площ около 60 декара, която тангира голяма градска артерия;
– зона за обитаване с обща площ около 100 декара, имплантирана в паркова среда и защитена от вредни влияния от зоната за обществено обслужване.
Двете зони са функционално и пространствено обвързани и взаимно допълващи се.

Разнообразието в архитектурната среда

Устройствената зона дава възможност за висока плътност и интензивност на застрояването (до 45%, до 2), като водещ принцип при организацията на пространството, заложен в изискванията, е максимално запазване на съществуващата зеленина (40%). Направено е и пълно геодезическо заснемане на ценната дървесна растителност. Обособените зони за застрояване са съобразени максимално с нея.
С плана се развива балансирана архитектурна среда за по-висок комфорт на обитаване. Обособени са пет типа сгради, разпределени равномерно в зоните за застрояване. Те се различават предимно по външни елементи и по визуално възприемане. “Единството при тях се определя от подходящото им съчетаване и уникален архитектурен облик”, обяснява арх. Янкулов. Така могат да се задоволят изискванията на широк кръг потенциални клиенти.
С подробния устройствен план е определена максимално допустимата разгъната застроена площ (РЗП) на сградите във всяка една от зоните за застрояване. Проектното решение, дадено в обемно-устройственото проучване, е с щадящи средата показатели (плътност до 30%; Кинт до 1.25, озеленяване 50%). Реално постигнатите параметри са близо два пъти по-ниски от нормативно допустимите. „За всяка една от зоните максимално допустимата РЗП е определена пропорционално спрямо площта им, но е и обвързана с правилното оформяне във височина на обемно-пространствената композиция на застрояването в територията”, казват проектантите. По този начин се постига хомогенност и неформалност на средата, единност на целия комплекс.
Бъдещият комплекс ще е от затворен тип за постоянно обитаване, с контролиран достъп. Инвеститорите предвиждат той да разполага с високо ниво на обществено-обслужващи дейности и да има възможност за договорно поддържане. Обектът ще е с комуникационен и координационен център. Паркирането се осигурява чрез подземни гаражи. Само около 30% от необходимите паркоместа са на ниво терен. Съществуващите зелени площи ще бъдат запазени, като се предвиждат паркоустройствени и благоустройствени дейности, ситуиране на детски и спортни площадки.
назад към всички новини
© 2008 - 2024