• Търсене на имоти

Имотът ми попада в територия по чл. 16 от ЗУТ. Какво означава това?


 Основната идея на чл. 16 от ЗУТ е да се разменят имоти между собствениците и общината, а не да се отчуждават. Така общината взема необходимита площ за обществена полза и намалява площта на частните имоти.
 Общината изработва служебно ПУП за квартала. Собствениците на имотите трябва да прехвърлят не повече от 25% от площта на парцелите си за изграждане на обекти на социалната инфрастуктура – озеленяване, улици, мрежи на техническата инфраструктура в полза на общината. Образуват се нови урегулирани имоти. За тяхното придобиване кметът на общината издава заповед с точно индивидуализиране на имота. Когато за териториите няма приложена първа регулация, може да бъде създаден план за улична регулация /ПУР/ за определяне на улици.
 Предимството на чл. 16 е, че общината вкарва служебно имота Ви в регулация и така се увеличава пазарната му стойност. Недостатъците в България са доста, например:
 - липса на единна кадастрална система;
 - липса на информация за собствениците на земята;
 - невъзможност да се осигури необходимата инфраструктура чрез отнемане на 25 % от площите;
 - поява на конфликт на интереси;
 - за някои територии има повече от една приложена регулация;
 - ако собствениците имат възражения относно плана, той може да не влезе в сила в продължение на години;
© 2008 - 2023